Oferta

[vc_row type=”full_width_background” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”4%” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”5/6″][vc_column_text]

Oferta

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/6″][image_with_animation image_url=”4026″ alignment=”center” animation=”None” img_link=”http://apparchitekci.eu/”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”1%” bottom_padding=”2%” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]

ANALIZA DZIAŁKI:

[/vc_column_text][vc_column_text]Analiza stanu prawnego oraz możliwości zabudowy działki wraz z uzyskaniem dokumentów i opracowań formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego:
● przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie analizy zabudowy i terenów sąsiednich – w przypadku braku na danym terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
● określenie warunków inwestycyjnych na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
● analiza dostępności mediów, określenie zapotrzebowania oraz wystąpienie o warunki dostawy mediów,  oświadczeń o możliwości połączenia z drogą publiczną, i innych;
● opracowanie opinii i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego,  w tym map do celów projektowych, ekspertyz konstrukcyjnych, ocen oddziaływania na środowisko, badań geologicznych;
● reprezentowanie klienta jako pełnomocnik  w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym;[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1443524600891{padding-top: 2% !important;}”]

KONCEPCJA:

[/vc_column_text][vc_column_text]Wstępny projekt przedstawiający idee budynku, jego podział funkcjonalny oraz zagospodarowanie terenu działki celem akceptacji przez klienta przyjętego pomysłu i rozwiązań.
● przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektowanej inwestycji
● opracowanie rzutów, elewacji i planu zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami architektonicznymi planowanego przedsięwzięcia
● podanie wszystkich współczynników wielkościowych i powierzchniowych planowanej inwestycji[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1443524588969{padding-top: 2% !important;}”]

PROJEKT:

[/vc_column_text][vc_column_text]Główna faza  projektowa podzielona jest z reguły na trzy etapy, z których każdy opracowywany jest, aby  osiągnąć zamierzony cel . Zwykle poza projektem architektoniczno-budowlanym podzielonym na powyższe etapy opracowuje się również projekt wystroju i aranżacji wnętrz.
Oprócz projektu na życzenie inwestora sporządza się również kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

● projekt budowlany – jest rozszerzeniem projektu koncepcyjnego. Zawiera pełonobranżowe opracowania techniczne , konstrukcyjnie i materiałowe. Projekt budowlany w tej fazie przedstawiany jest urzędom oraz innym osobom i instytucją opiniującym projekt w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
● projekt przetargowy – zawiera niezbędne informacje potrzebne do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych;
● projekt wykonawczy – powstaje po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę i jest uszczegółowieniem  pełnonranżowego projektu budowlanego lub przetargowego i służy wykonawcy jako podstawa do wykonywania prac i ukończenia budowy;
● projekt wystroju i aranżacji wnętrz – powstaje z reguły równolegle z pracami nad projektem wykonawczym. Zawiera opracowanie wyglądu wnętrz wraz z doborem materiałów i elementów wyposażenia i oświetlenia.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1443524580276{padding-top: 2% !important;}”]

POZWOLENIE:

[/vc_column_text][vc_column_text]Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym w  drodze decyzji administracyjnej.
Dokument ten powinniśmy otrzymać niepóźnej niż 65 dni od daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.  Zdarza się, że termin ten jest naruszany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
● wbrew nazwie ustawowej otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowanych. Inwestor musi poczekać, aby decyzja stała się ostateczna w rozumieniu KPA, oraz co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem robót musi zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia tych robót w określonym terminie. Roboty budowlane można rozpocząć jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu;
● w przypadku obiektów istniejących wymagających rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę zasady i terminy są takie same jak w przypadku pozwolenia na budowę;
● w przypadku obiektów zabytkowych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest uzyskać dodatkowo pozwolenie konserwatorskie;[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1443524572483{padding-top: 2% !important;}”]

BUDOWA:

[/vc_column_text][vc_column_text]Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie przez projektanta  gwarantuje wykonanie inwestycji zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie.
Pełniąc nadzór autorski działamy zawsze w interesie inwestora pilnując, aby wykonawca nie wprowadzał i podejmował samowolnych odstępstw od projektu, które prawie zawsze działają na niekorzyść inwestora i skutkują obniżeniem jakości wykonawstwa, poprawkami i ostatecznie podniesieniem kosztów inwestycji wraz z  przesunięciem terminów realizacji robót budowlanych.
● budowa realizowana jest na zlecenie inwestora, który zobowiązany jest zgodnie z Art. 18 Ustawy Prawo Budowlane  do zorganizowania procesu budowy, w tym między innymi do zapewnienia  nadzoru autorskiego nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami;
● właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego
● może okazać się niezbędnym włącznie w proces budowy specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa i innych.
● rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (Art. 41 Ustawy Prawo Budowlane), przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy przez kierownika budowy.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1443524564945{padding-top: 2% !important;}”]

ODBIÓR:

[/vc_column_text][vc_column_text]Odbiór budynku to radość z zakończonego procesu budowlanego nie tylko dla inwestora ale i projektanta. Zależy nam na tym, aby nasze projekty były zrealizowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, z dbałością o jakość i detal architektoniczny i dlatego towarzyszymy inwestorowi pomagając na każdym etapie realizacji inwestycji, aż do odbioru budynku. Z doświadczenia wiemy jakie to uczucie widząc zadowolenie klienta z efektu naszej współpracy i dlatego dokładamy wszelkich starań przy realizacji kolejnych zadań, aby po raz kolejny poczuć satysfakcje i zadowolenie.
● po ukończeniu budowy inwestor musi powiadomić organ nadzoru budowlanego o jej zakończeniu,
załączając do wniosku odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;
● w  razie nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor musi dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli takowy został ustanowiony;
● w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. W tym celu inwestor powiadamia o swoim zamiarze, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną;
● wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje inwestorowi kompletną dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają także instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały czas istnienia obiektu;
● większość nowych budynków oddawanych do użytkowania muszą posiadać certyfikat energetyczny, określający jego zapotrzebowanie na energię;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]